ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

on วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

รวมลิงส์ สิ่งที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพีย

ปราชญ์ผู้เจริญรอยตาม
พระยุคลบาท

ปราชญ์ผู้สำเร็จ
ได้เพราะ 5 พระ

ปราชญ์ผู้นำอีสานคืนถิ่น

เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษา

เอกสารการปาฐกถาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา

ปรัชญา "พอเพียง" ภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพึ่งตนเองตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

ในหลวงกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

พ่อหลวงของแผ่นดิน

คำสอนของพ่อ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง

หนังสือที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์กลางการเรียนรู้

เกษตรกรที่ยึดแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

เรียน เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรแบบพึ่งตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียง

พระราชดำรัส เศรษฐกิจ
พอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงฉบับ
ประชาชน

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

                "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง

                มีหลักพิจารณา ดังนี้

                กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา

                คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

                คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

                เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรุ้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

2. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

 

 

 

 

                                                                    กลับหน้าหลัก

 

เรียนพั้น้องเกษตรกร/ชาวนาและสมัชชาคนจนบนเขื่อนราษีไษลที่นับถือ.

 

          พี่น้องอ่านและเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ำและความยากจนได้ครับ รายละเอียด แนวคิด ผลงานของปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" เข้าไปอ่านและชมได้จากที่อยู่เว็บนี้ครับ.-

 

http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm

 

                       ด้วยจิตรคารวะ

 

               ประชุมสุริยามาศ. วย.๗๗๗

 

 Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น